Meer info over Jonge Harten Theaterfestival Groningen 2024

Meer over Jonge Harten

Waar geloven wij in? Oftewel wat is onze missie en visie?

Onze missie is om via de podiumkunsten mensen, en dan vooral jongeren, samen te brengen, schurende onderwerpen te bespreken en op die manier alternatieve toekomstperspectieven te bieden.

Jonge Harten is een plek om je eigen morele kompas aan te scherpen, waar je ook vandaan komt en waar je ook naartoe wilt. Een jaarlijks terugkerende periode waar via de verbeelding en kunst ruimte wordt gemaakt voor identiteitsvorming. In een samenleving waar rituelen en tradities steeds meer plek maken voor commercie en vermaak, is er een grote behoefte aan samenkomst en gezamenlijke betekenisgeving. Dat kan bij ons.

Hiermee werken we aan maatschappelijke verandering samen met (jonge) professionele theatermakers en jong publiek. Kunst en cultuur dragen bij aan een gelukkigere en veiligere leefwereld. Jongeren zijn door het bezoek van de podiumkunsten(aars) en cultuurinstellingen tijdens ons festival eerder geneigd tot een herhaalbezoek gedurende het jaar.

We creëren alternatieve denkbeelden
Wij creëren een podium voor het vertellen en verbeelden van de verhalen van de nieuwe generatie. Ons podium is daarmee een plek van (h)erkenning van de uitdagingen en vragen die hen leven. Door het tonen van verhalen die niet per se rolbevestigend zijn, creëren we alternatieve denkbeelden over bijvoorbeeld racisme, genderidentiteit en mentale gezondheid.

Voor makers zijn we de plek waar de uitwisseling (van inspiratie tot reflectie) met jong publiek centraal staat. De tijdelijkheid en intensiteit van een festival als Jonge Harten sluit aan bij de behoefte van makers aan ruimte voor experiment. Juist tijdens een festival mag je loslaten ‘zoals we het altijd doen’ en op zoek gaan naar alternatieven en innovaties.

We moedigen jongeren aan om te onderzoeken hoe je ‘‘maker van je eigen leven” kunt zijn. In participatieprojecten met professionele theatermakers onderzoeken deze jongeren het vermogen om te creëren. Kunst is een essentieel onderdeel van onderwijs, opvoeding, ontwikkeling en herstel. Jonge Harten laat kwalitatief artistieke podiumkunsten een wezenlijk onderdeel zijn van het curriculum van scholen in Noord-Nederland. Hiermee werken we aan kansengelijkheid als het gaat om cultuurdeelname.

Gen Z in de hoofdrol
De nieuwe generatie is de vernieuwer van een cultuur. Generatie Z speelt bij ons de hoofdrol. Zij zijn zich heel bewust van het feit dat er behoefte is aan nieuwe manieren van menselijk handelen en verantwoordelijkheid nemen en zoeken actief naar andere manieren om met elkaar samen te leven. Dit perspectief creëert bewustzijn over hun leefwereld. ‘Bewustzijn’ houdt in deze context in: Weten waar je vandaan komt, en welke invloed dat op jou en jouw handelen heeft. Het kunnen reflecteren op eigen handelen. Kennismaken met verschillende perspectieven en leefwerelden en je kunnen inleven in een ander. Kunst staat midden in de samenleving en is niet enkel een reflectie van de werkelijkheid, maar een motor om de werkelijkheid te beïnvloeden.

De betekenisvolle ontmoetingen en gesprekken die we organiseren dragen bij aan de ontwikkeling van een handelingsperspectief; hoe samen te leven? Jonge Harten is de plek waar Gen Z elkaar ontmoet, theater ervaart, met elkaar (theater) maakt en elkaar inspireert, waardoor hun zelfkennis en zelfvertrouwen groeit.

Jonge Harten als organisatie

Als organisatie werken we vanuit een leiderschapsmodel gebaseerd op Deep Democracy. Dat betekent concreet dat we binnen de organisatie werken met gedeelde verantwoordelijkheden en georganiseerde tegenspraak. Onze organisatie bestaat vanaf 2024 uit een artistiek directeur, een zakelijk directeur (vacature), een kernteam (curator, hoofd publiek en hoofd productie) en een festivalteam. We organiseren ons vanuit een stevig basisteam, in aanloop naar het festival aangevuld met een flexibele schil van medewerkers.

Als organisatie hebben we de afgelopen jaren de continuïteit (in team en partnerschappen) bestendigd, op het scherpst van de snede gewerkt en grenzen verlegd. De komende jaren is het de ambitie om meer vanuit rust te kunnen werken en voorwaarden voor de artistieke praktijk zo optimaal mogelijk te maken. Als festivalorganisatie positioneren we ons ook binnen het eigen team als ontwikkelplek en investeren we in de nieuwe generatie cultuurwerkers. Elk jaar lopen er tientallen jonge mensen stage en maken we zo veel mogelijk ruimte voor traineeships.

Artistiek directeur: Karlijn Benthem
Zakelijk directeur: vacature
Curator: Gregory Caers
Hoofd publiek: Stèfanie Feijen
Hoofd productie: Rick Ploeg
Educatiemaker: Wendy Viel
Crew coordinator: Lola Catsburg
Ticketing: Mees Oosterbaan

Elk jaar aangevuld met stagiaires, trainees, lokatiemanagers, docententeam, creatief producenten, vrijwilligers en natuurlijk makers.

Door wie wordt Jonge Harten bestuurd?

Menno Conner is onze voorzitter
Felix Welsink is onze Penningmeester
Hielke Westra en Wilbert van de Kamp zijn alle twee Algemeen Bestuurslid.

Zij hebben de volgende nevenactiviteiten 

Menno Conner: Hoofd Bachelor Design en werkplaatsen, Academie Minerva Hanzehogeschool Groningen, penningmeester Stichting Kladmuur.
Felix Welsink: Beleidsmedewerker Erfgoed & Kunsten bij Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Penningmeester Het Makersfonds, Zakelijk leider De Passant.
Wilbert van de Kamp: Oprichter van Omapost, Columnist bij DvhN, Presentator bij De Linkse Mannen Lossen het Op, Herbergier bij Wongema en Adviseur Groningen bij Grasnapolsky.
Hielke Westra: Hoofdfunctie: directeur Groninger Dorpen. uit hoofde van mijn functie: lid van de Raad van Advies Vakland Hogeland/Gebiedscooperatie Hogeland. lid van Gasberaad Groningen. Bestuurslid coöperatieve vereniging Het Kunstkwartier, Aspirant bestuurslid Stichting Mien Westerkwartier, Bijzonder lid amateurkunst vereniging Zichtlijn, Bestuurslid Stichting Kunst & Kwartier, Bestuurslid coöperatie i.o  Energiegroep Grootegast, Lid Raad van Commissarissen Warmtebedrijf Eemsdelta, Vrijwilliger op de huiskamer De Nieuwe Wierde Grijpskerk.

Jonge Harten is op dit moment een stichting met een bestuur met onbezoldigde bestuursleden. De tweehoofdige directie voert de dagelijkse leiding van de organisatie uit en legt periodiek verantwoording af aan het bestuur. Vanaf medio 2024 wordt het bestuur een Raad van Toezicht. Hiervoor zijn de afspraken met betrekking tot taak-, verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling tussen directeur-bestuurders en de toezichthouders vastgelegd in reglementen. Ook de procedure voor (mogelijke) belangenverstrengeling is daar in opgenomen. De stichting, directeur-bestuurders en toezichthouders passen de Governance Code Cultuur toe.

Veilige Leer- en werkomgeving

Het kijken naar (receptief) of het uitoefenen van (actief) podiumkunsten draagt volgens ons bij aan persoonsvorming, identiteitsontwikkeling en geluk. Dit geldt dus ook voor ons team. Binnen een festivalorganisatie is leren vaak iets wat in een korte tijd onder hoogspanning komt te staan: het kan alleen op dat moment in precies die acht dagen. Wij geloven erin dat weerstand helpt om te leren en dat deze snelkookpan veel oplevert, mits goed aandacht wordt besteed aan leerdoelen en realiteit. Verantwoordelijkheid krijgen is goed, maar boven je macht werken is ongezond. Een balans tussen die twee zoeken vraagt oplettendheid en flexibiliteit van de organisatie. Om een zo gezonde en veilige werkplek te creëren  is voor medewerkers een personeelshandboek “Jonge Harten hoe werkt het” opgesteld.

Klachtenprotocol en procedure grensoverschrijdend gedrag Jonge Harten Festival

Bij Jonge Harten hebben vinden we integriteit enorm belangrijk en willen we iedereen een sociaal veilige werkplek bieden. Grensoverschrijdend gedrag en ongewenste omgangsvormen zijn niet acceptabel. Helaas, kan grensoverschrijdend gedrag zich op verschillende manieren toch voordoen. Daarom hebben we een klachtenprotocol en procedure opgesteld die aan iedere medewerker actief gecommuniceerd wordt en altijd ter beschikking is. Dit protocol is er ook voor binnen ons bedrijf werkzame personen, die niet werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Daaronder verstaan wij onder andere uitzendkrachten, stagiaires, zzp-ers en vrijwilligers.

Hoe gaan wij om met de Fair Practice Code, Code Diversiteit en Inclusie, Governance Code Cultuur?

Salariëring gebeurt conform de cao Theater en Dans. Ook bij de onderhandeling met zzp’ers nemen we de cao Theater en Dans als uitgangspunt. We hanteren een zzp-opslag van 60%. Door de beloningskosten gelijk te houden is er een gelijk speelveld voor werknemers in loondienst en opdrachtnemers als freelancer. In onze ogen zeer transparant en eerlijk. Met theatergezelschappen maken we uitkoopsom afspraken uitgaande van de voor hen geldende cao- of honorarium richtlijnen.

In onze beleidsplannen is onze visie op diversiteit en inclusie bij programmering, publiek, partners en personeel terug te lezen. Uitdagingen liggen er nog in het verder implementeren van het beleid in de organisatie, het diverser maken van de samenstelling van team, bestuur en toezichthouders en op gebied van toegankelijkheid voor jongeren met een beperking.

Ons beleid met betrekking tot de Code Diversiteit en Inclusie, Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur vind je onderaan deze pagina, alsook onze ambities en concrete inspanningen met betrekking tot de codes. Hier vind je ook het jaarverslag, waarin we op de codes reflecteren volgens het Handboek Verantwoording Meerjarige Festivalsubsidies van het Fonds Podiumkunsten.

Jonge Harten is een ANBI instelling 

Stichting Jonge Harten is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ook wel: ANBI status genoemd. Download hier het ANBI formulier.

Hoe gaan wij met jou om?!

 

Jonge Harten documenten

Join the Jonge Harten family

Become a crew member at Jonge Harten

Stay with the trouble